Farklı Lokasyona Bırak
Kampanya Kodu
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

6699 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden  Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti’ (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kiralayan, Kiracı’nın Kişisel Verilerini (i) IT Data ServicesTR Ltd., (ii) Wish Car Rental ve / veya ilgili iştiraklerden herhangi birine temin edebilir  (birlikte “Wish Car Rental ”), ve şirketlerin hepsi bağımsız veri sorumlusu olarak işlev görecektir. (Ayrıntılar için lütfen https://www.wishcarrental.com adresinden Wish Car Rental 'nin Gizlilik Politikasına bakınız.) Kiracı’nın Kişisel Verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılacaktır:


  

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

a) Kiralama ilişkisini ve ticari ilişkiyi yönetmek için Kiracı’nın Kişisel Verilerini işlemek; kira ilişkisiyle ilgili destek sağlanması için Kiracı ile iletişim kurulması.

b) Kiracı’nın veya yetkili sürücünün Wish Car Rental  ile ilişkisi çerçevesinde herhangi bir olay sonucunda Wish Car Rental ’nin, Kiracı’nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini işlemek/saklamak.

c) Wish Car Rental, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

d) İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle ticari elektronik iletiler vasıtasıyla e- posta, kısa mesaj, telefon veya başka yollarla iletişim kurmak, (müşteri memnuniyet anketleri, indirimler, özel teklifler ve / veya hizmetler ve / veya pazarlama amaçlı promosyonlar, davetiyeler, reklamlar, kutlamalar ve anket uygulamaları da dahil olmak üzere). İnternet ortamındaki eksik üyelik formu veya rezervasyonunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek

e) İlgili sigorta veri tabanlarına, dahil olduğunuz kazalara ilişkin bilgi vermek.

f) Tarafınızca sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (kişisel veriler de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları/veri tabanları ve diğer kaynaklar vasıtasıyla, dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla, doğrulamak.

g) Müşterilerimiz tarafından web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kullanımı hakkındaki istatistikleri ve analizleri derlemek.

h) Kiralamanız süresince, trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kişisel verilerinizi sağlamak. Kişisel verilerinizi ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara sağlamak

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” maddesinde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan; şubelerimiz üzerinden, internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden, mobil uygulamalarımız üzerinden, iş ortaklarımız tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.

Kişisel Verilerin Yurtiçi veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kamu kurum, kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine, sigorta şirketlerine aktarılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımıza sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar aktarılabilecektir.
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve topluluk şirketlerimize aktarılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilecektir.
 • Hasar süreçlerinde eksperlere, yetkili servis firmalarına aktarılabilecektir.
 • Altyapı hizmeti sunan teknoloji hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.

Özel nitelikli sağlık verileriniz KVKK 8 (1) maddesi uyarınca, açık rızanız alınarak ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla, özel hukuk tüzel kişileriyle, iş ortakları ve sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır.

Yine Kişisel verileriniz; açık rızanızın bulunması halinde veya KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9.maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti için önemli bir konudur. Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Dilek Rent a Car Otomotiv Otelcilik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • FSM Mah.Poligon Cad. No:8A, Buyaka İş Merkezi 1 Nolu Kule, Kat:15 Ümraniye/ İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta göndererek, iletebilirsiniz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini mailto:dilekrentacar@hs09.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) info@wishcarrental.com  üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

 

Ticaret Sicil No : 261014-5

Mersis No : 0297 0630 7270 0014

Ticaret Unvanı : DİLEK RENT A CAR OTOMOTİV OTELCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ